بهاران خجسته باد

برچسب ها :بهاران خجسته باد , سرود انقلابی ,

بهاران خجسته باد

هوا دلپذیر شد گل از خاک بردمید
پرستو به بازگشت زد نغمه ی امید
به جوش آمدست خون درون رگ گیاه
بهار خجسته فال, خرامان رسد ز راه
به خویشان، به دوستان, به یاران آشنا
به مردان ...

پاسخ